Zijn rookmelders verplicht in mijn woning of huurwoning?

 

Huidige wetgeving

1. Vlaams Gewest

Woningen (eigendom)

Vanaf 1 januari 2013 moeten in onderstaande 2 gevallen rookmelders geplaatst worden die voldoen aan de vereisten van de Vlaamse Regering. 

1. Woningen die nog gebouwd zullen worden
2. Woningen die gerenoveerd worden en waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is.

 

Huurwoningen

Alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten na 31 december 2012, moeten uitgerust zijn met voldoende rookmelders. 'Voldoende rookmelders' betekent dat een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) op elke verdieping uitgerust moet zijn met minstens één rookmelder.

Elke studentenkamer moet uitgerust zijn met een rookmelder, ongeacht de aanvangsdatum van het huurcontract.

Voor andere huurwoningen is er een gefaseerde aanpak:

 • Voor sociale huurwoningen zijn rookmelders al verplicht:
  • vóór 1950: verplicht sinds 1 januari 2014
  • 1950-1969: verplicht sinds 1 januari 2015
  • 1970-1979: verplicht sinds 1 januari 2016
  • vanaf 1980: verplicht sinds 1 januari 2017
 • Voor private huurwoningen gebouwd vóór 1945 zijn rookmelders verplicht sinds 1 januari 2016.
 • Voor private huurwoningen vanaf 1945 geldt de verplichting vanaf 1 januari 2019.

Ook alle woningen waarvoor een bijzondere sociale lening wordt toegekend en waarvoor de akte na 1 januari 2013 wordt verleden, moeten worden uitgerust met rookmelders.

2. Brussels gewest

In het Brussels gewest moet iedere huurwoning uitgerust worden met rookmelders. Je dient minstens 1 rookmelder te installeren per ruimte die op de vluchtweg ligt. Deze melder dient een lithium-batterij van minimaal 5 jaar te hebben.

3. Waals gewest

Ook in het Waals gewest moet iedere woning, huur of eigendom, voorzien zijn van rookmelders. Je dient minstens 1 rookmelder per bouwlaag te voorzien, en meerdere als een verdieping groter is dan 150m². De rookmelders dienen allemaal een lithium-batterij van minimaal 5 jaar te hebben.

Het is sinds 2013 verplicht om minstens 1 rookmelder per verdieping te hebben in:

 • huurwoningen en studentenkoten
 • nieuwbouwwoningen

Als een woning niet voldoet aan de rookmeldersverplichtingen, krijg je geen conformiteitsattest. Bovendien riskeert de verhuurder een boete.

 • gerenoveerde woningen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist was
 • woningen waarvoor een bijzondere sociale lening werd toegekend.
 

Rookmelder verplicht voor alle Vlaamse woningen vanaf 2020

De Vlaamse Regering heeft op 10 maart 2017 een decreetwijziging afgekondigd waarmee het plaatsen van rookmelders of een branddetectiesysteem zowel voor huurwoningen als voor woningen die de eigenaar zelf bewoont, verplicht wordt.

Het nieuwe decreet zal het rookmeldersdecreet van 12 juni 2012 opheffen en vervangen door een toevoeging aan artikel 5, §1 van de Vlaamse Wooncode. Het treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum en uiterlijk op 1 januari 2020. Dit betekent dat uiterlijk op 1 januari 2020 alle woningen in Vlaanderen over de nodige rookmelders of een rookdetectiesysteem zullen moeten beschikken. De gevolgen als er niet tijdig aan deze verplichting is voldaan, blijven dezelfde.

Vanaf 1 januari volgend jaar is het dus verplicht voor alle Vlaamse woningen. " om Rookmelders te plaatsen. 

Wat zijn de gevolgen als er niet tijdig aan de rookmeldersverplichtingen is voldaan?

Als een woning niet voldoet aan de rookmeldersverplichtingen, dan wordt ze in de regel als 'niet-conform' beschouwd. Als een verhuurder voor die woning een conformiteitsattest aanvraagt, zal hem dat worden geweigerd. Bovendien riskeert de verhuurder sancties (bv. verplichting om werken uit te voeren, herbestemming, sloop).

In het kader van de administratieve procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring zal een woningcontroleur enkel een opmerking maken op het technisch verslag van het onderzoek van de woningkwaliteit. Het ontbreken van (voldoende) rookmelders zal op zich niet leiden tot een ongeschikt- en/of onbewoonbaarheidsbesluit.

Wat met brandverzekeringen?

"De verzekering staat los van de reglementering over rookmelders of andere veiligheidsvoorzieningen in huis. De verzekeringscontracten maken hier doorgaans geen melding van", dixit Wauthier Robyns van Assuralia. "We komen elke dag situaties tegen waar de verzekeraars dekking geven voor dingen die eigenlijk niet mogen. Er zijn bijvoorbeeld elke dag mensen die door het rode licht rijden. De gevolgen van dat ongeval worden gedragen door hun verzekering."

Maar de verzekeringsmaatschappij blijft je natuurlijk niet eindeloos indekken. "Wanneer het duidelijk is dat de schadegevallen een teken zijn van nonchalance of nalatigheid, kan de verzekeraar het contract opzeggen." Wanneer je verzekering er dus na een brand achter komt dat je mogelijks geen rookmelders had hangen, kan dat in de toekomst invloed hebben op je brandverzekering.