Bij ons zijn uw privacy gegevens veilig!

Geachte Klant,
Betreft de GDPR-wetgeving.
 
U hebt ongetwijfeld al gehoord van de GDPR-wetgeving. GDPR is de afkorting voor General Data Protection Regulation. In het Nederlands spreken we van AVG of Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 
Als bemiddelaar verwerkt Anthonis Verzekeringen de persoonlijke gegevens van U, uw familieleden, klanten en personeel.
 
De term "verwerkt" verwijst naar een zeer breed scala van soorten mogelijkheden: verzameling, registratie, retentie, raadpleging, overdracht, gebruik, wissen van persoonlijke gegevens.
 
GDPR is van toepassing op de persoonsgegevens van geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, dat wil zeggen op de gegevens waarmee de betrokken persoon (waartoe deze gegevens behoren) kunnen worden geïdentificeerd, direct of indirect (door middel van kruiscontroles). Het kunnen algemene gegevens zijn (naam, voornamen, geboortedatum, adres, ...) of meer specifieke gegevens, de zogenaamde gevoelige gegevens (medische, onthullende vakbondslidmaatschap, religie, ...).
 
GDPR dekt geen gegevens met betrekking tot een rechtspersoon of gegevens die de betrokkene niet identificeren (bijvoorbeeld anonieme gegevens, voor statistische doeleinden).
De GDPR is voorstander van het concept van datakwaliteit: persoonlijke gegevens moeten worden onderworpen aan strenge principes van kwalitatieve behandeling.
U garandeert de kwaliteit van de informatie die u verstrekt. Alle persoonlijke informatie die u naar ons verzendt, moet juist en nauwkeurig zijn en actueel worden gehouden. U neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich dat uw informatie juist en bijgewerkt is en dat deze voldoet aan dit principe.
 
Welke regels volgt Anthonis Verzekeringen NV ivm gegevensverwerking?
 
De gegevens zullen worden:
 
 • behandeld in overeenstemming met de wet, op een eerlijke en transparante manier (wettigheid, loyaliteit en transparantie)
 • alleen verzameld voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden (doelbinding)adequaat, relevant en beperkt tot wat absoluut noodzakelijk is (gegevensminimalisatie)
 • nauwkeurig en up-to-date (nauwkeurigheid) alleen bewaard voor de tijd die nodig is voor de verwerking (beperking van de houdbaarheidsdatum)
 • verwerkt om de juiste beveiliging van persoonlijke gegevens te waarborgen (integriteit en vertrouwelijkheid).
 • We zullen ook enkel gebruikmaken van de communicatiemethoden die door u zijn verstrekt om u te informeren over belangrijke wijzigingen in dit Privacybeleid. Als u onze diensten blijft gebruiken nadat u ondubbelzinnig op de hoogte bent gebracht van het bijgewerkte Privacybeleid, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de bijgewerkte voorwaarden.
 
Welke rechten hebben onze klanten?
 
 • Het recht geïnformeerd te worden en het recht van toegang tot de gegevens : de betrokkene heeft het recht om precies te weten welke informatie over hem wordt bijgehouden en op welke manier deze wordt verwerkt.
 • Het recht op verbetering : de betrokkene heeft het recht zijn persoonsgegevens te verbeteren wanneer deze foutief of onvolledig zijn.
 • Het recht op gegevensverwijdering : ook gekend onder de benaming recht op vergetelheid, het gaat om een recht dat aan elke betrokkene wordt geboden om zijn gegevens te laten wissen.
 • Het recht op beperking van de gegevensverwerking : elke betrokkene kan de verwerking van zijn persoonsgegevens blokkeren of beperken.
 • Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens : aldus kan elke betrokkene om de overdracht van zijn persoonsgegevens naar een andere verantwoordelijke voor de verwerking vragen.
 • Het recht op verzet : de betrokkene kan er zich tegen verzetten dat zijn persoonsgegevens verwerkt zouden worden
 
 
Hoogachtend;
 
 
 
Anthonis Verzekeringen NV