Schade aan derden verzekerd!


De polis BA Familiale of ook wel BA Gezin genoemd, dekt de schade die u of iemand uit uw gezin aan derden zou veroorzaken (art 1382 e.v. BW). Deze verzekering is geen wettelijk verplichte verzekering, doch  wij raden u sterk aan om deze te onderschrijven. Voor iets meer dan 50 euro per jaar kunt u met een gerust hart door het leven.
 
U bent verantwoordelijk voor schade...

Vaak krijgen we de vraag wat er nu juist gedekt wordt via deze verzekering. Principieel is er een vergoeding voor  "elke onopzettelijke schade aan derden waarvoor een verzekerde extra-contractueel aansprakelijk is in het kader van zijn privé-leven". 

Met "derden" wordt bedoeld elke persoon waarmee u geen contractuele band heeft in kader van het schadegeval.

Voorbeeld: geen vergoeding voor de schade die u b.v. zou veroorzaken aan de geleende bromfiets van uw buurman na een ongeval in fout.

De dekking geldt overigens wereldwijd. Deze verzekering biedt evenwel ruimere dekkingen dan bovenvermelde strikte omschrijving, zo worden ook schadegevallen vergoed veroorzaakt door: 
  • Uzelf en al uw gezinsleden die bij u inwonen.
  • Uw huispersoneel en babysit.
  • Schade aan hotel- en ziekenhuiskamer minderjarige kinderen van anderen die kosteloos bij u logeren.
  • Uw huisdieren (paarden in eigendom afhankelijk van verzekeraar).
  • Uw gezinswoning en diens tuin.
De meeste verzekeringsmaatschappijen dekken eveneens schade en de aansprakelijkheid van personen die geen 16 jaar geworden zijn en die een schadegeval opzettelijk of door grove schuld veroorzaakt hebben.  

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie heeft u de keuze uit verschillende formules:
- Gezinsformule: vanaf 2 inwonende personen
- Formule alleenstaande: enkel verzekeringsnemer zonder inwonende personen
- Formule derde leeftijd : wanneer één van de verzekeringsnemer de leeftijd van 60 heeft bereikt

Deze twee laatste formules genieten een verminderde premie.
 
 Vraag ons om advies. Neem nu contact op met ons.